Zahrádkářská osada Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu

     Aktuality

Vítejte na stránkách Zahrádkářské osady Brno Kraví Hora 1

Na těchto stránkách se můžete dozvědět o všem, co se v naší zahrádkářské osadě dělo, děje i bude dít.

 

Jednání výboru ZO ČZS

Se žádostí o pomoc při řešení problémů vzniklých v naší zahrádkové osadě stejně jako s náměty na zlepšení se můžete obrátit osobně na výbor, jehož jednání obvykle probíhají každé první pondělí v měsíci v klubovně na náměstíčku.

Příští schůze výboru ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 proběhne dne 15.7.2024 od 16:00 hodin.

 

Oplocení osady

Prosíme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost stavu oplocení naší osady. Dochází k opakovanému poškozování oplocení a následným krádežím uvnitř osady. Zjištěné poškození co nejdříve hlaste výboru (Jiří Luňák, zahr. 137, tel. 731 844 623) a pokuste se o jeho alespoň provizorní opravu.

 

Pořádek v areálu osady

Prosíme rodiče dětí, které využívají společné hřiště na náměstíčku, aby zajistili pořádek na hřišti a úklid hraček z pískoviště po odchodu svých ratolestí.

Rovněž připomínáme majitelům pejsků povinnost mít při pohybu mimo zahrádku pejska na vodítku a uklízet exkrementy a cyklistům zákaz jízdy na kole uvnitř areálu osady.

Žádáme zahrádkáře, aby věnovali pozornost pohybu cizích osob v rámci naší zahrádkové osady.

 

Převody zahrádek - upozornění

Upozorňujeme zájemce o podnájem zahrádky, že vzhledem k nízkému počtu uvolňovaných zahrádek je čekací doba na zahrádku velmi dlouhá. Případní zájemci nechť e-mailem kontaktují výbor se žádostí, která musí obsahovat jméno, adresu a kontaktní telefon zájemce.

Převod zahrádky je podmíněn finančním vyrovnáním s předchozím podnájemcem (za chatku, vybavení, nářadí a plodné porosty). Výbor dále upozorňuje na skutečnost, že získání podnájmu zahrádky je vázáno na schválení výborem ZO ČZS. Bez uzavření řádné podnájemní smlouvy je užívání zahrádky neplatné a může být bez náhrady ukončeno.

 

Zákaz výsadby jehličnanů

Výbor vyzývá všechny členy zahrádkové osady k dodržování článku III, bodu 2, Osadního řádu:
"Výsadba vysokokmenů, ořešáků, lesních dřevin a jehličnanů není dovolena."

Opakovaně dochází porušování zákazu a k výsadbě okrasných jehličnanů na zahrádkách. Tyto jehličnany jsou nejen v rozporu s konceptem naší osady, ale některé z nich mají i velmi negativní vliv na úrodu okolních ovocných stromů, zejména hrušní. Výbor žádá všechny zahrádkáře o nápravu tohoto stavu a o urychlené odstranění jehličnanů vysazených v poslední době.

 

Pálení

Podle usnesení členské schůze ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 lze v naší osadě zakládat pouze malé ohně k opékaní špekáčků apod. Spalování suchého rostlinného materiálu probíhá 2x ročně při společném pálení.

Při pálení je nutné důsledně dodržovat pravidla pálení schválená na členské schůzi naší zahrádkové osady a Vyhlášku města Brna č. 19/2017 ve znění novely č. 12/2020, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně. Vyhláška výslovně zakazuje pálení v neděli a ve státem uznané svátky. Vlhké rostlinné zbytky je třeba kompostovat !

Příloha vyhlášky č. 12/2020 platné od 29.5.2020 stanovuje, že v MČ Brno-střed je možno spalovat suchý rostlinný materiál bez dalšího časového omezení, v MČ Žabovřesky pouze v období od 1.4. do 31.5. a od 1.9. do 30.9., a to vždy ve čtvrtek od 12:00 do 18:00 hodin.

 

Kompostování

Vzhledem k zaměření naší organizace na ekologický způsob hospodaření s půdou a nutnosti udržení dobrých vztahů s majiteli okolních nemovitostí není možné spalování kompostovatelného organického odpadu (trávy, listí apod.) či jeho odvoz kontejnerem. Na každé zahrádce by měl být založen kompost, který poslouží nejen k ukládání tohoto druhu odpadu, ale především k následnému obohacení půdy o důležité živiny (další informace o kompostování najdete v sekci Odkazy).

 

Oplocení zahrádek

Výbor žádá zahrádkáře, aby provedli kontrolu a údržbu oplocení svých zahrádek směrem ke společným cestám v souladu s tradičním vzhledem naší kolonie. Součástí oplocení by měla být i branka s viditelně umístěným číslem zahrádky.

 

Plán zahrádkové osadyplán zahrádek se jmény podnájemců (platný k 11.5.2024)  a
rozmístění zahrádek dle parcelních čísel v k.ú. Veveří.

 

Poslední úpravy: 12/06/24.