Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu

     Aktuality

Vítejte na stránkách Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

Na těchto stránkách se můžete dozvědět o všem, co se v naší zahrádkové osadě dělo, děje i bude dít.

 

Jednání výboru ZO ČZS

Se žádostí o pomoc při řešení problémů vzniklých v naší zahrádkové osadě stejně jako s náměty na zlepšení se můžete obrátit osobně na výbor, jehož jednání obvykle probíhají každé první pondělí v měsíci v klubovně na náměstíčku.

Příští schůze výboru ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 proběhne dne 7.2.2022 od 16:00 hodin.

 

Členská schůze ZO ČZS v roce 2022

Členská schůze ZO ČZS Kraví Hora 1 se bude konat v pondělí 21.3.2022 od 16:00 v sále centra Rubínek, Poznaňská 10, Brno - Žabovřesky. Registrace účastníků bude zahájena v 15:15 hodin.

 

Dokumentární film

Stroj na zázraky - o brněnské hvězdárně s Davidem Vávrou byl natočen k desátému výročí otevření nové budovy hvězdárny. V jeho úvodu si zahrála i naše osada.

 

Uzavření vody

Na zimu byl uzavřen přívod vody na zahrádky, mimo provoz je také společné WC.

Nyní je nutné, aby všichni otevřeli kohouty na svých zahrádkách. Pokud si před zimou mosazné kohouty demontujete jako ochranu před krádežemi, budete na jaře vyzváni k jejich opětovné montáži.

V průběhu celého roku prosím respektujte přísný zákaz neoprávněné manipulace s ventily v šachtách bez vědomí přítele Košky či členů výboru.

 

Oplocení osady

Prosíme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost stavu oplocení naší osady. Dochází k opakovanému poškozování oplocení a následným krádežím uvnitř osady. Zjištěné poškození co nejdříve hlaste výboru (Jiří Luňák, zahr. 137, tel. 731 844 623) a pokuste se o jeho alespoň provizorní opravu.

 

Pořádek v areálu osady

Prosíme rodiče dětí, které využívají společné hřiště na náměstíčku, aby zajistili pořádek na hřišti a úklid hraček z pískoviště po odchodu svých ratolestí.

Rovněž připomínáme majitelům pejsků povinnost mít při pohybu mimo zahrádku pejska na vodítku a cyklistům zákaz jízdy na kole uvnitř areálu osady.

Vzhledem k loňským nepříjemným událostem (krádež vodovodních ventilů, záměrné poškození dřevin na jedné ze zahrádek) také žádáme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost pohybu zejména cizích osob v rámci naší zahrádkové osady.

 

Převody zahrádek - upozornění

Upozorňujeme zájemce o podnájem zahrádky, že vzhledem k nízkému počtu uvolňovaných zahrádek je čekací doba na zahrádku velmi dlouhá. Případní zájemci nechť e-mailem kontaktují výbor se žádostí, která musí obsahovat jméno, adresu a kontaktní telefon zájemce.

Převod zahrádky je podmíněn finančním vyrovnáním s předchozím podnájemcem (za chatku, vybavení, nářadí a plodné porosty). Výbor dále upozorňuje na skutečnost, že získání podnájmu zahrádky je vázáno na schválení výborem ZO ČZS. Bez uzavření řádné podnájemní smlouvy je užívání zahrádky neplatné a může být bez náhrady ukončeno.

 

Zákaz výsadby jehličnanů

Výbor vyzývá všechny členy zahrádkové osady k dodržování článku III, bodu 2, Osadního řádu:
"Výsadba vysokokmenů, ořešáků, lesních dřevin a jehličnanů není dovolena."

Opakovaně dochází porušování zákazu a k výsadbě okrasných jehličnanů na zahrádkách. Tyto jehličnany jsou nejen v rozporu s konceptem naší osady, ale některé z nich mají i velmi negativní vliv na úrodu okolních ovocných stromů, zejména hrušní. Výbor žádá všechny zahrádkáře o nápravu tohoto stavu a o urychlené odstranění jehličnanů vysazených v poslední době.

 

Pálení

Podle usnesení členské schůze ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 lze v naší osadě zakládat pouze malé ohně k opékaní špekáčků apod. Spalování suchého rostlinného materiálu probíhá 2x ročně při společném pálení.

Při pálení je nutné důsledně dodržovat pravidla pálení schválená na členské schůzi naší zahrádkové osady a Vyhlášku města Brna č. 19/2017, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně. Vyhláška výslovně zakazuje pálení v neděli a ve státem uznané svátky. Vlhké rostlinné zbytky je třeba kompostovat !

Příloha vyhlášky č. 19/2017 platné od 14.12.2017 stanovuje, že v MČ Brno-střed je možno spalovat suchý rostlinný materiál bez dalšího časového omezení, v MČ Žabovřesky pouze v období od 1.3. do 15.10., a to ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Kompostování

Vzhledem k zaměření naší organizace na ekologický způsob hospodaření s půdou a nutnosti udržení dobrých vztahů s majiteli okolních nemovitostí není možné spalování kompostovatelného organického odpadu (trávy, listí apod.) či jeho odvoz kontejnerem. Na každé zahrádce by měl být založen kompost, který poslouží nejen k ukládání tohoto druhu odpadu, ale především k následnému obohacení půdy o důležité živiny (další informace o kompostování najdete v sekci Odkazy).

 

Oplocení zahrádek

Výbor žádá zahrádkáře, aby provedli kontrolu a údržbu oplocení svých zahrádek směrem ke společným cestám v souladu s tradičním vzhledem naší kolonie. Součástí oplocení by měla být i branka s viditelně umístěným číslem zahrádky.

 

Plán zahrádkové osadyplán zahrádek se jmény podnájemců (platný ke 13.12.2021)  a
rozmístění zahrádek dle parcelních čísel v k.ú. Veveří.

 

Poslední úpravy: 28/01/22.