Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu


     Aktuality

Vítejte na stránkách Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

Na těchto stránkách se můžete dozvědět o všem, co se v naší zahrádkové osadě dělo, děje i bude dít.

 

Jednání výboru ZO ČZS

Se žádostí o pomoc při řešení problémů vzniklých v naší zahrádkové osadě stejně jako s náměty na zlepšení se můžete obrátit osobně na výbor, jehož jednání obvykle probíhají každé první pondělí v měsíci v klubovně na náměstíčku.

Příští schůze výboru ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 proběhne dne 4.3.2019 od 16:00 hodin.

 

Členská schůze ZO ČZS v roce 2019

Členská schůze ZO ČZS Kraví Hora 1 se bude konat v pondělí 18.3.2019 od 16:00 v sále centra Rubínek, Poznaňská 10, Brno - Žabovřesky. Registrace účastníků bude zahájena v 15:30 hodin.

Členská schůze bude mít, mimo jiné, na programu volbu nového výboru. Účast všech členů osady je tedy velmi žádoucí.

 

Výstava Floria JARO

Ve dnech 1.5. - 8.5.2019 se v Kroměříži koná zahradnická prodejní výstava Floria JARO. Podrobnější informace o programu naleznete na informačních stránkách výstavy.

 

Odborné přednášky ČZS

Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2018-2019. V odkazu naleznete témata a termíny osmi bloků sobotních přednášek na témata, která zaujmou mnoho zahrádkářů. Přednášky jsou určeny pro širokou zahrádkářskou veřejnost.

 

Uzavření vody

Dne 26.10.2018 byl uzavřen přívod vody na zahrádky. Zároveň byla ukončena také tenisová sezóna na našem kurtu.

Nyní je nutné, aby všichni otevřeli kohouty na svých zahrádkách. Také důrazně doporučujeme, aby si zahrádkáři před zimou odmontovali mosazné kohouty a odnesli je domů. Zabráníme tak jejich krádežím. Na jaře, před puštěním vody, vás budeme informovat a vyzveme k opětovné montáži.

V průběhu celého roku prosím respektujte přísný zákaz neoprávněné manipulace s ventily v šachtách bez vědomí přítele Košky či členů výboru.

 

Oplocení osady

Podél opravované cesty k hvězdárně budou instalovány lampy veřejného osvětlení, z nichž část bude zasahovat do oplocení naší osady. Stavební firma předběžně přislíbila následnou opravu plotu v místech, která bude třeba v rámci umisťování stožárů posunout.

Prosíme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost stavu oplocení naší osady. Dochází k opakovanému poškozování oplocení a následným krádežím uvnitř osady. Zjištěné poškození co nejdříve hlaste výboru a pokuste se o jeho alespoň provizorní opravu.

 

Převody zahrádek - upozornění

Počet osob na seznamu zájemců o podnájem zahrádky v naší kolonii přesáhl 20. Vzhledem k velmi nízkému počtu uvolňovaných zahrádek (v loňském roce jen dvě) výbor dočasně přerušuje zápis dalších zájemců.

Výbor dále upozorňuje na skutečnost, že získání podnájmu zahrádky je vázáno na schválení výborem ZO ČZS. Bez uzavření řádné podnájemní smlouvy je užívání zahrádky neplatné a může být bez náhrady ukončeno.

 

Pořádek v areálu osady

Prosíme rodiče dětí, které využívají společné hřiště na náměstíčku, aby zajistili pořádek na hřišti a úklid hraček z pískoviště po odchodu svých ratolestí.

Rovněž připomínáme majitelům pejsků povinnost mít při pohybu mimo zahrádku pejska na vodítku.

Vzhledem k loňským nepříjemným událostem (krádež vodovodních ventilů, záměrné poškození dřevin na jedné ze zahrádek) také žádáme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost pohybu zejména cizích osob v rámci naší zahrádkové osady.

 

Zákaz výsadby jehličnanů

Výbor vyzývá všechny členy zahrádkové osady k dodržování článku III, bodu 2, Osadního řádu:
"Výsadba vysokokmenů, ořešáků, lesních dřevin a jehličnanů není dovolena."

Opakovaně dochází porušování zákazu a k výsadbě okrasných jehličnanů na zahrádkách. Tyto jehličnany jsou nejen v rozporu s konceptem naší osady, ale některé z nich mají i velmi negativní vliv na úrodu okolních ovocných stromů, zejména hrušní. Výbor žádá všechny zahrádkáře o nápravu tohoto stavu a o urychlené odstranění jehličnanů vysazených v poslední době.

 

Pálení

Leták kampaně PALTE x NEPALTEPálení v MČ Brno - střed  a  Pálící dny v Brně.

Od 1.1.2016 je tedy v MČ Brno-střed možno spalovat suchý rostlinný materiál bez časového omezení, v MČ Žabovřesky pouze ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin. Vlhké rostlinné zbytky je třeba kompostovat ! Podle usnesení členské schůze naší ZO ČZS lze v naší osadě zakládat ohně pouze k opékaní špekáčků apod. Spalování suchého rostlinného materiálu bude i nadále probíhat 2x ročně při společném pálení.

 

Oplocení zahrádek

Výbor žádá zahrádkáře, aby provedli kontrolu a údržbu oplocení svých zahrádek směrem ke společným cestám v souladu s tradičním vzhledem naší kolonie. Součástí oplocení by měla být i branka s viditelně umístěným číslem zahrádky.

 

Kompostování

Vzhledem k zaměření naší organizace na ekologický způsob hospodaření s půdou a nutnosti udržení dobrých vztahů s majiteli okolních nemovitostí není do budoucna možné spalování či odvoz kontejnerem takto velkého množství kompostovatelného organického odpadu (trávy, listí apod.). Na každé zahrádce by proto měl být založen kompost, který poslouží nejen k ukládání tohoto druhu odpadu, ale především k následnému obohacení půdy o důležité živiny (další informace o kompostování najdete v sekci Odkazy).

Také je zapotřebí důsledně dodržovat pravidla pálení schválená na členské schůzi naší zahrádkové osady v roce 2006 a Vyhlášku města Brna č. 2/2013, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně.

 

Plán zahrádkové osadyplán zahrádek se jmény podnájemců (platný k 1.1.2019)  a
rozmístění zahrádek dle parcelních čísel v k.ú. Veveří.

 

Poslední úpravy: 17/02/19.