Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu

     Aktuality

Vítejte na stránkách Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

Na těchto stránkách se můžete dozvědět o všem, co se v naší zahrádkové osadě dělo, děje i bude dít.

 

Jednání výboru ZO ČZS

Se žádostí o pomoc při řešení problémů vzniklých v naší zahrádkové osadě stejně jako s náměty na zlepšení se můžete obrátit osobně na výbor, jehož jednání obvykle probíhají každé první pondělí v měsíci v klubovně na náměstíčku.

Příští schůze výboru ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 proběhne dne 4.11.2019 od 16:00 hodin.

 

Pálení

Podzimní pálení se uskuteční v sobotu 19.10.2019 v době od 8:00 do 12:00. Současně bude přistaven kontejner na nespalitelný odpad.

Větve na pálení prosím ořežte a připravte s dostatečným předstihem, aby stačily alespoň částečně oschnout, nebyly zcela čerstvé a při pálení méně čadily.

Kontejner je určen pouze k odvozu nespalitelného odpadu, kompostovatelný odpad patří do kompostu. Zahrádkáři jsou proto povinni respektovat pokyny pověřeného člena osady a neukládat do kontejneru nepatřičné druhy materiálu.

Společná kolečka si, prosím, půjčujte až v den pálení. Jejich schovávání na zahrádkách předem je v rozporu s dobrými mravy i s Osadním řádem. Rovněž není možné připravovat odpad k odvozu na náměstíčku předem bez souhlasu výboru.

 

Hnůj

Bohužel, koňský hnůj pro letošní rok již byl rozebrán. Dovoz dalšího výbor plánuje na podzim příštího roku. Prosím obnovte pořádek na společných cestách sousedících s vašimi zahrádkami.

 

Oplocení osady

Prosíme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost stavu oplocení naší osady. Dochází k opakovanému poškozování oplocení a následným krádežím uvnitř osady. Zjištěné poškození co nejdříve hlaste výboru (Jiří Luňák, zahr. 137, tel. 731 844 623) a pokuste se o jeho alespoň provizorní opravu.

 

Pořádek v areálu osady

Prosíme rodiče dětí, které využívají společné hřiště na náměstíčku, aby zajistili pořádek na hřišti a úklid hraček z pískoviště po odchodu svých ratolestí.

Rovněž připomínáme majitelům pejsků povinnost mít při pohybu mimo zahrádku pejska na vodítku a cyklistům zákaz jízdy na kole uvnitř areálu osady.

Vzhledem k loňským nepříjemným událostem (krádež vodovodních ventilů, záměrné poškození dřevin na jedné ze zahrádek) také žádáme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost pohybu zejména cizích osob v rámci naší zahrádkové osady.

 

Převody zahrádek - upozornění

Počet osob na seznamu zájemců o podnájem zahrádky v naší kolonii přesáhl 20. Vzhledem k velmi nízkému počtu uvolňovaných zahrádek (v loňském roce jen dvě) výbor dočasně přerušuje zápis dalších zájemců.

Výbor dále upozorňuje na skutečnost, že získání podnájmu zahrádky je vázáno na schválení výborem ZO ČZS. Bez uzavření řádné podnájemní smlouvy je užívání zahrádky neplatné a může být bez náhrady ukončeno.

 

Zákaz výsadby jehličnanů

Výbor vyzývá všechny členy zahrádkové osady k dodržování článku III, bodu 2, Osadního řádu:
"Výsadba vysokokmenů, ořešáků, lesních dřevin a jehličnanů není dovolena."

Opakovaně dochází porušování zákazu a k výsadbě okrasných jehličnanů na zahrádkách. Tyto jehličnany jsou nejen v rozporu s konceptem naší osady, ale některé z nich mají i velmi negativní vliv na úrodu okolních ovocných stromů, zejména hrušní. Výbor žádá všechny zahrádkáře o nápravu tohoto stavu a o urychlené odstranění jehličnanů vysazených v poslední době.

 

Pálení

Podle usnesení členské schůze ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 lze v naší osadě zakládat pouze malé ohně k opékaní špekáčků apod. Spalování suchého rostlinného materiálu probíhá 2x ročně při společném pálení.

Při pálení je nutné důsledně dodržovat pravidla pálení schválená na členské schůzi naší zahrádkové osady a Vyhlášku města Brna č. 19/2017, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně. Vyhláška výslovně zakazuje pálení v neděli a ve státem uznané svátky. Vlhké rostlinné zbytky je třeba kompostovat !

Příloha vyhlášky č. 19/2017 platné od 14.12.2017 stanovuje, že v MČ Brno-střed je možno spalovat suchý rostlinný materiál bez dalšího časového omezení, v MČ Žabovřesky pouze v období od 1.3. do 15.10., a to ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Kompostování

Vzhledem k zaměření naší organizace na ekologický způsob hospodaření s půdou a nutnosti udržení dobrých vztahů s majiteli okolních nemovitostí není možné spalování kompostovatelného organického odpadu (trávy, listí apod.) či jeho odvoz kontejnerem. Na každé zahrádce by měl být založen kompost, který poslouží nejen k ukládání tohoto druhu odpadu, ale především k následnému obohacení půdy o důležité živiny (další informace o kompostování najdete v sekci Odkazy).

 

Oplocení zahrádek

Výbor žádá zahrádkáře, aby provedli kontrolu a údržbu oplocení svých zahrádek směrem ke společným cestám v souladu s tradičním vzhledem naší kolonie. Součástí oplocení by měla být i branka s viditelně umístěným číslem zahrádky.

 

Plán zahrádkové osadyplán zahrádek se jmény podnájemců (platný k 10.3.2019)  a
rozmístění zahrádek dle parcelních čísel v k.ú. Veveří.

 

Poslední úpravy: 16/10/19.