Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

ZO ČZS Brno Kraví Hora 1

     Menu


     Aktuality

Vítejte na stránkách Zahrádkáři Brno Kraví Hora 1

Na těchto stránkách se můžete dozvědět o všem, co se v naší zahrádkové osadě dělo, děje i bude dít.

 

Jednání výboru ZO ČZS

Se žádostí o pomoc při řešení problémů vzniklých v naší zahrádkové osadě stejně jako s náměty na zlepšení se můžete obrátit osobně na výbor, jehož jednání obvykle probíhají každé první pondělí v měsíci v klubovně na náměstíčku.

Příští schůze výboru ZO ČZS Brno Kraví Hora 1 proběhne dne 1.10.2018 od 16:00 hodin.

 

Oplocení osady

Prosíme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost stavu oplocení naší osady. Dochází k opakovanému poškozování oplocení a následným krádežím uvnitř osady. Zjištěné poškození co nejdříve hlaste výboru a pokuste se o jeho alespoň provizorní opravu.

 

Výlet do Olomouce a Loštic

Společný výlet naší zahrádkářské osady se bude konat v sobotu 13. října 2018.

Na programu je prohlídka historického centra Olomouce, Svatého Kopečeku u Olomouce a návštěva muzea tvarůžků v Lošticích (vstupné do muzea 50,- Kč, oběd a další občerstvení si platí každý sám).

Cena zájezdu:   zahrádkáři 300,- Kč, děti 150,- Kč, hosté 400,- Kč (v ceně je zahrnut příspěvek na autobus a průvodce).

Platbu zájezdu prosím proveďte na účet ZO (2900893296 / 2010) ve výši dle předchozího odstavce. Uveďte variabilní symbol (VS) ve tvaru 333xxx kde xxx je číslo vaší zahrádky a do poznámky uveďte "ZÁJEZD". V rámci zjednodušení administrativy spojené s konáním zájezdu prosíme přednostně o platbu bankovním převodem. V případě neuskutečnění zájezdu vám peníze budou vráceny zpět na účet.

Ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti, a to ve dnech 2.9., 9.9. a 16.9. (neděle) vždy od 10 do 11 hodin v klubovně, nebo po dohodě na tel. čísle 724 035 222.

 

Podzimní výstava výpěstků

Leták - pozvánka na Podzimní výstavu výpěstků, která se uskuteční ve dnech 13.-15.9.2018 v Brně na Mendlově náměstí.

 

Pálení

Podzimní pálení se uskuteční v sobotu 20.10.2018 v době od 8:00 do 12:00. Současně bude přistaven kontejner na nespalitelný odpad.

 

Převody zahrádek - upozornění

Počet osob na seznamu zájemců o podnájem zahrádky v naší kolonii přesáhl 20. Vzhledem k velmi nízkému počtu uvolňovaných zahrádek (v loňském roce jen dvě) výbor dočasně přerušuje zápis dalších zájemců.

Výbor dále upozorňuje na skutečnost, že získání podnájmu zahrádky je vázáno na schválení výborem ZO ČZS. Bez uzavření řádné podnájemní smlouvy je užívání zahrádky neplatné a může být bez náhrady ukončeno.

 

Pořádek v areálu osady

Prosíme rodiče dětí, které využívají společné hřiště na náměstíčku, aby zajistili pořádek na hřišti a úklid hraček z pískoviště po odchodu svých ratolestí.

Rovněž připomínáme majitelům pejsků povinnost mít při pohybu mimo zahrádku pejska na vodítku.

Vzhledem k loňským nepříjemným událostem (krádež vodovodních ventilů, záměrné poškození dřevin na jedné ze zahrádek) také žádáme všechny zahrádkáře, aby věnovali pozornost pohybu zejména cizích osob v rámci naší zahrádkové osady.

 

Zákaz výsadby jehličnanů

Výbor vyzývá všechny členy zahrádkové osady k dodržování článku III, bodu 2, Osadního řádu:
"Výsadba vysokokmenů, ořešáků, lesních dřevin a jehličnanů není dovolena."

Opakovaně dochází porušování zákazu a k výsadbě okrasných jehličnanů na zahrádkách. Tyto jehličnany jsou nejen v rozporu s konceptem naší osady, ale některé z nich mají i velmi negativní vliv na úrodu okolních ovocných stromů, zejména hrušní. Výbor žádá všechny zahrádkáře o nápravu tohoto stavu a o urychlené odstranění jehličnanů vysazených v poslední době.

 

Pálení

Leták kampaně PALTE x NEPALTEPálení v MČ Brno - střed  a  Pálící dny v Brně.

Od 1.1.2016 je tedy v MČ Brno-střed možno spalovat suchý rostlinný materiál bez časového omezení, v MČ Žabovřesky pouze ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin. Vlhké rostlinné zbytky je třeba kompostovat ! Podle usnesení členské schůze naší ZO ČZS lze v naší osadě zakládat ohně pouze k opékaní špekáčků apod. Spalování suchého rostlinného materiálu bude i nadále probíhat 2x ročně při společném pálení.

 

Oplocení zahrádek

Výbor žádá zahrádkáře, aby provedli kontrolu a údržbu oplocení svých zahrádek směrem ke společným cestám v souladu s tradičním vzhledem naší kolonie. Součástí oplocení by měla být i branka s viditelně umístěným číslem zahrádky.

 

Kompostování

Vzhledem k zaměření naší organizace na ekologický způsob hospodaření s půdou a nutnosti udržení dobrých vztahů s majiteli okolních nemovitostí není do budoucna možné spalování či odvoz kontejnerem takto velkého množství kompostovatelného organického odpadu (trávy, listí apod.). Na každé zahrádce by proto měl být založen kompost, který poslouží nejen k ukládání tohoto druhu odpadu, ale především k následnému obohacení půdy o důležité živiny (další informace o kompostování najdete v sekci Odkazy).

Také je zapotřebí důsledně dodržovat pravidla pálení schválená na členské schůzi naší zahrádkové osady v roce 2006 a Vyhlášku města Brna č. 2/2013, která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně.

 

Plán zahrádkové osadyplán zahrádek se jmény podnájemců (platný k 1.1.2018)  a
rozmístění zahrádek dle parcelních čísel v k.ú. Veveří.

 

Poslední úpravy: 29/08/18.